Polityka ochrony danych osobowych

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Kierunek Francja Gildas Malandain, ul. Olszewskiego 6, 26-663, Kielce, firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (tzw. rejestr CEIDG), NIP 6762257321, REGON 367102093, e-mail gma@kierunekfrancja.pl, tel +48 696 350 697

2. Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) realizacja umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] tj.:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora, np. obowiązek podatkowy, obowiązki w zakresie rachunkowości, obowiązki w zakresie egzekucji roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

3) realizacja uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np.:

a) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

b) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

c) kontakt z upoważnionymi pracownikami Klienta w sprawie realizacji umowy,

d) marketing bezpośredni własny,

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

4) udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem maila lub telefonu - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dane przechowywane są przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa.

3. Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przede wszystkim gromadzone są bezpośrednio od osoby, której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od osoby, której dane są przetwarzane, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane pracowników Klienta oraz osób go reprezentujących i występujących w jego imieniu.

Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób reprezentujących Klienta, z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z Krajowego Rejestru Sądowego oraz od innych podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m. in.: dostawcy oprogramowania wspierającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, biuro księgowe, kancelarie prawne lub doradcze.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi przekazanie przetwarzanych danych organom państwowym, Administrator dane takie przekaże.

5. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z treścią Rozporządzenia, jest Pan/Pani uprawniony/a do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),

e) wycofania zgody o przetwarzaniu danych osobowych w każdym momencie. Wycofania zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacje o profilowaniu

Administrator korzysta z profilowaniu. Profilowanie "polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań [...]" (Ust. (71) na początku Rozporządzenia).

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na podział wiekowy, płeć lub lokalizację.

9. Polityka Cookies i innych technologii

Administrator informuję, że na stronie internetowej Administratora mogą być stosowane pliki cookies bądź inne technologie mające na celu poprawę jakości oraz zawartości strony. Dzięki plikom cookies Administrator pozyskuje informację w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, dzięki czemu może optymalizować swoją ofertę.

Plik cookie nie identyfikuje użytkownika osobiście, ale identyfikuje jego komputer. Możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie, co da Ci możliwość albo zaakceptowania albo odrzucenia go w każdym przypadku.

Na stronie Administratora wykorzystywane są pliki cookies Google Analytics – pomaga Administratorowi zmierzyć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z treści strony internetowej.

Informacje, które są generowane przez Google Analytics (w tym adres IP) są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google, Inc. (dalej Google) wykorzystuje zebrane dane w celu oceny korzystania ze strony internetowej Administratora. Google może przekazać informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo. Adres IP Użytkownika nie jest łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Korzystając z tej strony Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google dla celów określonych powyżej. Zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Link do polityki prywatności kontrahentów agenta handlowego

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, oto linki do Polityki Prywatności kontrahentów działalności gospodarczej Kierunek Francja, w ramach której Państwa dane mogą być przekazane właśnie do tych kontrahentów:

SMA Magnetics sp. z o. o.
Blue energy sp. z o.o.
SCAN IT sp. z o. o.
Nextep Technologies sp. z o. o.

---

Ostatnia aktualizacja tego dokumentu: 3 listopada 2021r.